אינרציה אסדרתית וקבוצות אינטרס: ראיות אמפיריות מתחום האסדרה של שוק ההון

Translated title of the contribution: Regulatory Inertia and Interest Groups: Evidence from Securities Regulation

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמר מוצג מחקר אמפירי-איכותני של ההליך התחיקתי שאותו הובילה רשות ניירות ערך הישראלית בשנים 2003–2012, מכוח סעיף 36א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: חוק ניירות ערך), שמסמיך אותה לקבוע הנחיות גילוי לתאגידים מדווחים. המחקר בוחן את השינוי שחל בהנחיות החל משלב קביעתן, דרך שלב הארכתן באישורו של שר האוצר וכלה בשלב עיגונן בתקנות. המחקר מלווה בניתוח פרוטוקולים של דיוני מליאת הרשות בשנים 2004–2011, שבהם נדונו הנפקתן של ההנחיות, הארכת תוקפן ועיגונן בתקנות, ושל דיוני ועדת הכספים של הכנסת, שבמהלכם נדון בעיקר עיגון ההנחיות בתקנות. המחקר כולל גם בחינה השוואתית דומה של ההליך האסדרתי שהנהיגה רשות ניירות ערך האמריקנית (ה-SEC) בשנים 2007-2009. המחקר מצביע על היעדר שינוי ממשי בהנחיות שפרסמה הרשות הישראלית ומסיק מכך את חסינותה היחסית של רשות ניירות ערך הישראלית מפני לחצים לא רצויים של קבוצות אינטרס; בה בעת הוא מצביע על מידה של אינרציה אסדרתית בהליך התחיקתי שאותו הנהיגה הרשות ביחס להנחיות הגילוי. ההסבר למסקנה זו הוא היעדר מנגנוני פיקוח על פעילותה של רשות ניירות ערך הישראלית או מנגנוני שיתוף בפעילותה של הרשות. עובדה זו מובילה לבידודה של הרשות, וכפועל יוצא שלה לעמידותה בפני לחצים חיצוניים מחד גיסא, ולהיעדר פתיחות מספקת שלה לציבור הרחב ולקהלים ספציפיים בעלי עניין באסדרה שאותה היא מייצרת, מאידך גיסא. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionRegulatory Inertia and Interest Groups: Evidence from Securities Regulation
Original languageHebrew
Pages (from-to)635-676
Number of pages42
Journalמחקרי משפט
Volumeל'
Issue number3
StatePublished - 2016
Externally publishedYes

IHP publications

  • IHP publications
  • Delegated legislation
  • Disclosure of information
  • Securities -- Israel
  • Securities -- United States

Cite this