האם כור ההיתוך הצליח בשדה הכלכלי?

Research output: Working paper/preprintDiscussion paper

Abstract

"עבודה זו מוצאת לראשונה מגמה כמעט רצופה מאז אמצע שנות התשעים של צמצום פער ההכנסות בין משקי בית משתי קבוצות המוצא (אירופה/אמריקה לעומת אסיה/אפריקה). בשנת 2011 עמד פער ההכנסה נטו על 27 וזאת לעומת כ-40 אחוזים באמצע שנות התשעים. באופן פארדוקסלי, נראה שעליית אי השוויון בין משכילים לבלתי משכילים היא האחראית להמראה הכלכלית של יוצאי אסיה/אפריקה. עלייה זו בתשואה להשכלה גבוהה יצרה כוח משיכה גדולה יותר בקרב בעלי השכלה נמוכה (יוצאי אסיה/אפריקה) להגדיל את ההשקעה בהשכלה. השערה זו עקבית עם התרחבות רמת ההשכלה של יוצאי אסיה/אפריקה, שהייתה מהירה יותר מזו של ילידי ישראל שמוצאם מאירופה/אמריקה -- עבודה זו גם חושפת שיפור ניכר בייצוגיות של קבוצת המוצא אסיה/אפריקה לאורך שלושת העשורים האחרונים. השיפור התבטא בירידה חדה של משקל משקי הבית שמוצאם אסיה/אפריקה בשני העשירונים התחתונים ועלייה ניכרת בייצוגיות בעשירונים העליונים. בשנתיים האחרונות של התקופה הנחקרת, השתווה לראשונה חלקה של קבוצת המוצא אסיה/אפריקה בעשירון העליון לחלקה באוכלוסייה. עוד מגלה מחקר זה כי הפער בשכר בין עובדים משתי קבוצות המוצא הוא גדול מן המתחייב מההבדלים הנמדדים ברמת ההשכלה. יבשת המוצא מסבירה כ-10 אחוזים מפער השכר אצל גברים וכ-5 אחוזים אצל נשים. יש לציין, כי שני אומדנים אלו סובלים מתנודתיות רבה ביותר בין השנים". -- מתוך התמצית.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון פהר
Number of pages51
StatePublished - 2013

Publication series

Nameסדרת מאמרים לדיון
Publisherמכון פהר

Cite this