המהפכה החוקתית או מהפכת זכויות אדם? על העיגון החוקתי של הנורמות המוסדיות

ברק מדינה, עשור ויצמן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מקובל להבחין בין שני ענפים מרכזיים של המשפט הציבורי: משפט ציבורי מוסדי ודיני זכויות האדם. אף שההבחנה בין שני התחומים אינה חדה, יש לה בסיס רחב. הפסיקה שניתנה בשני העשורים האחרונים מבטאת שניות מעניינת באשר למעמדו החוקתי של המשפט הציבורי המוסדי. מצד אחד, הוכר בפסיקה מעמד חוקתי של שורה של נורמות מוסדיות שאינן מנויות במפורש בחוקי-היסוד, באופן שמוביל להגבלה ניכרת של כוחה של הכנסת. מצד אחר, בית-המשפט בחר לבסס את מעמדן החוקתי של הנורמות הללו דווקא על חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, באמצעות הקביעה כי לכל אדם יש זכות חוקתית לכך שהשלטון יפעל כדין. גישה זו אפשרה לבסס את מעמדן החוקתי של הנורמות המוסדיות, אך הובילה להחלה של המבחן הדו-שלבי של דיני זכויות האדם גם על חובת הציות להן. לפי מבחן זה, החובה לפעול בהתאם לנורמות המוסדיות אינה מוחלטת, אלא יש לבחון בכל מקרה ומקרה, מכוח דוקטרינת המידתיות, אם הפרת הנורמה מוצדקת, בהתחשב במכלול הנסיבות הרלוונטיות. יתר על כן, מגמה זו מוחלת בשנים האחרונות גם בנוגע לנורמות מוסדיות שמעוגנות במפורש בחוקי-היסוד, מכוח מה שמקובל לכנות "פסקת הגבלה משתמעת". חיבור זה נועד לאפיין את ההתפתחויות הללו ולהציע דיון ביקורתי בהן. בצד תמיכה בהכרה במעמדן החוקתי של הנורמות המוסדיות, חיבור זה נועד להצביע על החשיבות שבהתוויה מחדש של ההבחנה בין משפט חוקתי מוסדי לבין דיני זכויות האדם. מוצע כאן להימנע מלהחיל ביחס לנורמות המוסדיות את המבחן הדו-שלבי. ביסודה של הצעה זו מצויה הטענה כי אין מקום להניח, כמובן מאליו, שכל נורמה חוקתית צריכה להיות "סטנדרט", ולא "כלל". בהתאם לכך, המאמר עוסק במשמעות הבחירה בין כללים לבין סטנדרטים בפסיקה במשפט הציבורי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)595-661
Number of pages67
Journalעיוני משפט
Volumeמ
Issue number2
StatePublished - 2017

IHP publications

 • IHP publications
 • משפט ציבורי
 • Public law
 • משפט חוקתי
 • Constitutional law
 • משפט מנהלי
 • Administrative law
 • זכויות האדם
 • Civil rights
 • Human rights
 • המהפכה החוקתית
 • הפרטה
 • Privatization
 • רשויות השלטון

RAMBI Publications

 • Rambi Publications
 • Israel -- Bet ha-mishpaṭ ha-ʻelyon
 • Human rights -- Israel
 • Constitutional law -- Israel

Cite this