השימוש הפדגוגי בפורטל הבית-ספרי, אופיו והיקפו: המקרה של "אשכולות 022"

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במחקר נבחנו סוגי השימוש בפורטלים הבית-ספריים, והיקף השימוש הפדגוגי שנעשה במרחבים הכיתתיים כדי להבין באיזו מידה הם משמשים כסביבת הוראה-למידה אינטגרלית. נותחו 201 פורטלים בית-ספריים שהוקמו בפלטפורמת "אשכולות-022", באמצעות מחוון שפותח לצורך מחקר זה. נמצא כי השימוש העיקרי בפורטל הבית-ספרי הוא למטרות שיווק ויחסי ציבור של בית הספר. מנגד נמצא שימוש מועט במרחבים הכיתתיים/תחומי-הדעת למטרות פדגוגיות. רמת השימוש הגבוהה ביותר לשם למידה נעשית ב"תרגיל למידה בחירום" בו מחויבים בתי הספר. המסקנה היא, כי הפורטל הבית-ספרי לא תפס את מקומו כ"שער ראשי" ליישום תהליכי הוראה-למידה מתוקשבים. בחינת היקפי הפעילות בפורטל העלתה: 1. רכז התקשוב הוא הדמות הפעילה ביותר בפורטל, המשפיעה באופן ישיר על פעילות המורים והתלמידים. 2. קיים קשר בי ן הרשות המקומית לבין הפעילות הפדגוגית המתבצעת במרחבים הכיתתיים. ממצאים אלה מפנים את הזרקור לחשיבות ההקשר בו מתבצעת הפעילות בפורטל. בנוסף מוארת שאלת החסמים, העולה מהספרות, על שילוב הטכנולוגיה בפדגוגיה. במקרה של "אשכולות- 022", הפקטורים של תמיכה טכנולוגית ועלויות שנחשבים בספרות חסמים מסדר ראשון, כמו גם הפקטור של היעדר ידע שהינו חסם מסדר שני, אינם מתקיימים, כך שלא ניתן לתלות בחסמים אלה את השימוש המועט שנעשה בפורטל למטרות פדגוגיות. נראה כי תפיסת המורים את השימוש בכלי ספציפי זה למטרות פדגוגיות מהווה את החסם המרכזי לשימוש בו, דהיינו יש לבחון את הכלים הטכנולוגיים עצמם ומהו הגורם המשפיע על תפיסת המורים.
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages14 (2019), 116ע-111ע
Number of pages98
StatePublished - 2019

IHP publications

  • IHP publications
  • Computer-assisted instruction
  • Schools
  • Teachers
  • Web portals

Cite this