זכות הגישה למנהל במדינת הרווחה: על (אי-)מיצוי זכויות חברתיות וחובת ההנגשה של החקיקה החברתית

אבישי בניש, לירון דוד

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה עוסק בפיתוח עיוני ורעיוני של זכות הגישה למנהל במדינת הרווחה לאור רעיון האזרחות החברתית. מאמר זה נכתב על רקע המציאות הקשה של אי-מיצוי זכויות חברתיות, בישראל ובעולם, כפי שהיא משתקפת בממצאי המחקרים האמפיריים בתחום המדיניות החברתית. ממצאי מחקרים אלה, המוצגים בחלקו הראשון של המאמר, מלמדים על היקפה המשמעותי של בעיית אי-מיצוי הזכויות בכלל האוכלוסייה, ובמיוחד בקרב אוכלוסיות מוחלשות, ועל מאפייני החסמים הניצבים בפני מיצוי זכויות בתחומי הביטחון הסוציאלי, המצויים בליבתה של מדינת הרווחה. יתר על כן, מחקרים אלה מראים כי החסמים הניצבים בפני מיצוי זכויות חברתיות מצויים, רובם ככולם, בממשק שבין האזרח לבין הרשויות של מדינת הרווחה המופקדות על הספקת גמלאות ושירותים חברתיים. לעומת זאת, העיסוק המשפטי במיצוי זכויות התמקד עד היום, רובו ככולו, בנגישותה של המערכת השיפוטית, ולא בזו של המנהל במדינת הרווחה. תמונת מציאות זו משמשת נקודת מוצא לבחינת הצורך בזכות הגישה למנהל במדינת הרווחה, החובות שזכות זו מטילה על הרשויות וכיווני הפעולה האפשריים למימושה, כחלק מתפיסת האזרחות החברתית. הטענה המרכזית במאמר היא כי יש להכיר בזכותו של כל אדם לממש באופן מלא את הזכויות החברתיות המוקנות לו בחוק כבר בשלב הראשוני מול המנהל הציבורי. זכות זו תיושם באמצעות הנגשה פרו-אקטיבית של הזכויות החברתיות המעוגנות בחוק, תוך הכרה בכך שללא גישה למנהל של מדינת הרווחה לא תהא להן משמעות אפקטיבית. חלקו השני של המאמר מציג שלושה אדנים נורמטיביים אפשריים להכרה בזכות זו: הכרה בזכות כחלק מההיבט הפוזיטיבי של שלטון החוק ומהחובה לפעול באופן פרו-אקטיבי להגשמת רצון המחוקק; הכרה בזכות כחלק מהתפיסה המצביעה על חשיבות נגישותו של המשפט ורואה בה תנאי חיוני למימוש אפקטיבי של זכויות, במיוחד בקרב אוכלוסיות מוחלשות; והכרה בזכות כחלק מכל זכות חברתית כשלעצמה. בחלק זה של המאמר אנו עומדים אף על תוכנן ומאפייניהן האפשריים של הזכות ושל החובות שהיא מטילה על המדינה, ובכלל זה החובה האקטיבית ליישוג ולהנגשה. אנו מקווים כי התשתית שאנו מניחים במאמר תשמש את המחוקק, את בתי-המשפט ואת מנהל מדינת הרווחה עצמו כבסיס לפיתוח זכות הגישה למנהל ולהפנמת החשיבות של מיצוי הזכויות החברתיות כחלק בלתי נפרד מהמנהל של מדינת הרווחה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)395-427
Number of pages33
Journalמשפט וממשל
Volumeי"ט
Issue number1-2
StatePublished - 2018

IHP publications

  • IHP publications
  • Law and socialism
  • Social rights
  • Social service
  • Welfare state

Cite this