מדוע ירד שיעור ההשתתפות של גברים בכוח העבודה הישראלי?

Research output: Working paper/preprintDiscussion paper

Abstract

לפי גישה זו, אין תמיכה אמפירית להשערה כאילו הנהגת חוק הבטחת הכנסה הביא לירידת שיעור ההשתתפות. מטרת עבודה זו היא ללמוד על הגורמים העיקריים שהביאו לירידה החדה בשיעור ההשתתפות של גברים ישראלים בשלושת העשורים האחרונים. שיעור ההשתתפות של גברים שראלים ירד בשיעור החד ביותר גם בהשוואה למדינות ה-OECD. עבודה זו מציגה שלוש גישות משלימות לניתוח תופעה זו. לפי הגישה הראשונה, שמבוססת על רשימת הסיבות שדיווחו המרואיינים, ארבעה גורמים אחראיים לירידה בשיעור ההשתתפות בין השנים 1980 ל 2001- : עלייה בשיעור הסטודנטים ( 21% ), התרחבות המגזר החרדי ( 21% ), עליית שיעור הנכים ( 32% ) ועלייה בשיעור העובדים המתייאשים ( 25% ). ואולם גישה זו אינה מסבירה מדוע עלה שיעור הנכים. לפי הגישה השנייה, שנשענת על ניתוח רגרסיה, הירידה נעוצה בהתרופפות חריפה של הזיקה של בעלי השכלה נמוכה לכוח העבודה, ירידה חדה בשיעור הגברים הנשואים והתרחבות המגזר החרדי (וניתוק גדול יותר משוק העבודה של מגזר זה). לפי הגישה השלישית, שמבוססת על ניתוח מצרפי של דפוסי העבודה של גברים שאינם חרדים או סטודנטים, ירידת שיעור ההשתתפות נעוצה בהידרדרות שחלה בתנאים שהציע שוק העבודה (וזאת במקביל ליציבות בקצבאות יחסית לשכר הממוצע). הידרדרות זו התבטאה בשחיקת השכר של בעלי השכלה נמוכה ובירידת הסיכויים למצוא עבודה.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמשרד העבודה והרוחה
Number of pages67
StatePublished - 2004

Publication series

Nameמאמר לדיון
Publisherמשרד התעשיה והמסחר. מנהל תכנון, מחקר וכלכלה
No.19.04

Cite this