GRD אמנות במזרח גרמניה: הדרת שדה האמנות המזרח-גרמני מהשיח של תולדות האמנות

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

עם נפילתה הסופית של גרמניה הנאצית במאי 1945, החזיקו כוחות בעלות הברית את השליטה על גרמניה המובסת. במהרה חולקה גרמניה לאזורי שליטה שונים עד להתפצלותה לקראת סוף שנות הארבעים לשתי מדינות – גרמניה המזרחית, GDR, שנשלטה על ידי הסובייטים, ולגרמניה המערבית, FRG, בשליטת הכוחות הבריטיים, האמריקאיים והצרפתיים. חלוקת גרמניה לשתיים בתום מלחמת העולם השנייה הולידה תקופה של מתיחות פוליטית, המזוהה בשם "המלחמה הקרה" ("The Cold War"). מתיחות זו הועצמה עם בניית החומה בראשית שנות השישים שחילקה באופן מוחשי את המדינה בין הגוש הסובייטי לבין הגוש המערבי. חלוקה זו אינה הייתה רק ביטוי לחלוקה טריטוריאלית אלא גם לחלוקה פוליטית-אידיאולוגית שהשפיעה על התרחשויות בשדות חברתיים וכלכליים שונים, ובין היתר גם על עיצוב שדה האמנות הגרמנית: החלוקה בין אמנות מערב גרמניה לאמנות מזרח גרמניה לוותה בפרקטיקות פוליטיות שונות שהתוו השלטונות משני צידי המתרס על מנת למתג את השדה האמנותי השני כאויב וכ-"Other". ולכן, נפילת חומת ברלין בשלהי 1989 מסמלת לא רק נפילה פיזית ואת ראשית איחודה מחדש של גרמניה לכדי מדינה אחת עצמאית אלא גם את נפילתו הסימבולית של הגוש הסובייטי. במאמר זה אעשה ניסיון לחשוף כיצד הורכב המרחב האמנותי משכבות שונות של פעילות וכיצד הוא נוכס לעיתים על ידי ההגמוניה המערבית, שניסתה והצליחה להדיר חלק גדול מפעילות השדה המזרחי משיח האמנות הבינלאומי, בתוך הקונטקסט הפוליטי של "המלחמה הקרה" - שממשיך להדהד גם בשנים שלאחר האיחוד. תחילה אסקור את המתיחות והפיצול לשני שדות אמנות שונים: מזרח גרמניה ומערב גרמניה. אתייחס לדיאלוג הגלוי והסמוי המתקיים בין שני השדות תוך דגש על תהליך ההדרה של האמנות המזרחית והמיתוג שלה כנחותה יותר. בהמשך אתייחס למדיום הצילום בשדה האמנות המזרח גרמני ועל תפקידו בתוך תהליך ההדרה. בנוסף, אעשה שימוש ביצירותיה של אוולין ריכטר) Evelyn Richter) על מנת להדגיש את הטענה המרכזית שלי דרך המרחב הוויזואלי. במאמר זה אני עושה ניסיון לנתח באופן ביקורתי בעזרת גישה אינטר-דיסיפלינרית את השדה האמנותי. זהו אינו ניתוח של שדה האמנות המזרחי כשדה עצמאי אלא בחינת ההתייחסות לשדה זה בעיקר דרך המבט המערבי עליו.
Original languageHebrew
Journalבצלאל: כתב עת לתרבות חזותית וחומרית
Volume29
StatePublished - 2014

Cite this