דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות בשנת 2001: והשוואה לשנים קודמות

Translated title of the contribution: Public Opinion of the Level of Service and Performance of the Health System 2001: Compared to Previous Years

Research output: Book/ReportReport

Abstract

מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 1995, ג'וינט-מכון ברוקדייל חוקר את תפקוד מערכת הבריאות בעקבות החוק. מוקד מרכזי במחקר הוא מעקב אחר המידה שבה הושגו המטרות העיקריות של החוק.

הסקר שממצאיו מוגשים בדוח זה נערך ב-2001 והינו הרביעי בסדרה; סקרים קודמים נערכו ב-1995, 1997, וב-1999. ממצאי הסקר האחרון משמשים בסיס לסקר חדש המתבצע ב-2003 ויפורסם בראשית שנת 2004.

הדוח הנוכחי בוחן את תפקוד מערכת הבריאות לאורך זמן מנקודת המבט של צרכי השירותים ועל פי דווחם. ממצאי המחקר הופצו בהרחבה, והוצגו כבר בראשית 2002 בפני שר הבריאות והנהלת משרד הבריאות, בפני חברי מועצת הבריאות וחברי ההנהלה של קופות החולים, וממצאים עיקריים צוטטו גם באמצעי התקשורת. הדוח הנוכחי משלים את הניתוח הראשוני ובו נדונות בפירוט סוגיות מרכזיות הנוגעות לתפקוד מערכת הבריאות, ביניהן:

מגמות ברמת השירות של קופות החולים בתקופה של ריסון הוצאות
מידת השוויוניות בין אוכלוסיות בשביעות רצון ונגישות השירותים
השפעת תשלומי ההשתתפות העצמית על נגישות שירותי בריאות
הערכת רופא המשפחה ופעולות לקידום בריאות
הפצת מידע לציבור, צורכי מידע ורמת הידע של הציבור על זכויותיו
הערכת הציבור את תפקוד מערכת הבריאות, והשוואה לנעשה במדינות אחרות
חשיבות המחקר בכך שהוא מספק מידע שוטף שיסייע לקובעי מדיניות במעקב אחר מדדים לתפקוד המערכת במטרה לבחון השפעות של שינויים, לזהות מגמות רצויות שיש לחזקן, וכן תוצאות לוואי לא רצויות המחייבות התערבות מיוחדת. כמו כן, המחקר נותן ביטוי לדעת צרכני השירותים, ומאפשר להתחשב בה בתהליכי קביעת מדיניות.

עבודה זו נכתבה במסגרת תכנית לחקר מדיניות בריאות המשותפת לממשלת ישראל ולג'וינט-מכון ברוקדייל, ומומנה בסיוע משרד הבריאות, שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות, קופת חולים לאומית וקופת חולים מאוחדת.
Translated title of the contributionPublic Opinion of the Level of Service and Performance of the Health System 2001: Compared to Previous Years
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
Number of pages100
StatePublished - 2003

Bibliographical note

בשער גם: עבודה זו נכתבה במסגרת תוכנית לחקר מדיניות בריאות המשותפת לממשלת ישראל ולג'וינט-מכון ברוקדייל ...
נוספו שער, תוכן ענינים ותמצית באנגלית.

Cite this