דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות ב-2009 והשוואה לשנים קודמות

Translated title of the contribution: Public Opinion on the Level of Service and Performance of the Healthcare System in 2009 and in Comparison with Previous Years

Research output: Book/ReportReport

Abstract

מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב במחקר דו-שנתי אחר תפקוד מערכת הבריאות מנקודת מבטם של הצרכנים. הסקר האחרון נערך בסוף שנת 2009. הסקר נערך בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל (בני 22 ומעלה). רואיינו 1,903 איש ושיעור ההיענות מתוך המדגם היה 80%. את המחקר מלווה ועדת היגוי שבה שותפים נציגי כל קופות החולים, משרד הבריאות, משרד האוצר, המוסד לביטוח לאומי וארגוני צרכנים.

המחקר מספק מידע שוטף שמסייע למנהלים בקופות-החולים ולקובעי מדיניות, לעקוב אחר מדדים לתפקוד שירותי הבריאות. המחקר מאיר מגמות חיוביות, וכן תחומים שבהם יש צורך בשיפור, ותורם בכך להעלאת תחומים אלה לדיון ציבורי ולקידום התכנון של מענים מתאימים. כמו-כן, המחקר נותן ביטוי לדעתם של צרכני השירותים, ומאפשר להתחשב בה בתהליכי קביעת מדיניות. הממצאים הוצגו בפני קובעי מדיניות, במשרד הבריאות, במועצת הבריאות ובקופות-החולים, והם מהווים בסיס לפעולות המתבצעות היום לחיזוק המערכת הציבורית ולצמצום פערים.

הסקר, שנערך בשנת 2009 ושממצאיו מוגשים בדוח זה, הוא השמיני בסדרה. תקציר מפורט של הממצאים הכלל-ארציים הופץ בתחילת שנת 2010, ובדוח הנוכחי מוצג ניתוח מעמיק של הממצאים תוך השוואה – הן בין קופות-החולים השונות והן בין קבוצות אוכלוסייה. סוגיות עיקריות שנידונות בדוח כוללות:

מגמות לאורך זמן בהיבטים של שביעות רצון משירותי הקופות: זמינות, משך המתנה, מניעה, מצב בריאות ומצוקה נפשית, נטל התשלומים על בריאות
נגישות השירותים: ויתור על טיפול רפואי ותרופות מרשם בגלל התשלום, ויתור על טיפול שיניים בגלל התשלום, ויתור על שירותים בגלל המרחק, הגבלות מנהליות של הקופה
ביטוחי בריאות פרטיים: משלים, מסחרי וסיעודי
הקדשת זמן, תיאום טיפול והסברים של רופאים
ניהול הטיפול התרופתי
ההערכה הכללית של תפקוד מערכת הבריאות.
עבודה זו מומנה בסיוע ממשלת ישראל, שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות, לאומית שירותי בריאות וקופת-חולים מאוחדת.
Translated title of the contributionPublic Opinion on the Level of Service and Performance of the Healthcare System in 2009 and in Comparison with Previous Years
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherג'וינט - מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה
Number of pages82
StatePublished - 2011

Cite this